Doktori Tanács

Tájékoztató az MTA doktora tudományos cím megszerzésére irányuló pályázat benyújtásához

Szabályzati háttér

Az MTA doktora cím megszerzésével kapcsolatos szabályokat a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya, az Akadémiai Ügyrendje, a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzata és a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és Ügyrendje tartalmazza.

A jelenleg hatályos Doktori Szabályzatot a Magyar Tudományos Akadémia 185. Közgyűlése a 2014. május 6-ai ülésnapján fogadta el, rendelkezéseit 2014. május 7. napjától kell alkalmazni azzal, hogy a szabályzat hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyeket az eljárás megindításakor hatályos Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kell lefolytatni.

A Doktori Tanács dolgozza ki az Eljárási Szabályzatát és Ügyrendjét, amelyet az MTA Elnöksége fogad el. Az Ügyrendi Bizottság az Ügyrendjét maga dolgozza ki, és azt a Doktori Tanács fogadja el.

A doktori eljárást az MTA tudományos osztályai készítik elő. Az érintett tudományágak és szakterületek sajátosságainak megfelelő érdemi követelményeiket osztályügyrendjükben maguk állapítják meg. A tudományos osztályok doktori eljárásra vonatkozó ügyrendjei és követelményrendszerei az alábbi linkekről tölthetők le:

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

II. Filozófia és Történettudományok Osztálya

III. Matematikai Tudományok Osztálya

IV. Agrártudományok Osztálya

V. Orvosi Tudományok Osztálya

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

IX. Gazdaság- és Jogtudomány Osztálya

X. Földtudományok Osztálya

XI. Fizikai Tudományok Osztálya


Gyakorlati információk

A pályázatot a doktori eljárás internetes rendszerével, a publikációs tevékenységet és hivatkozásokat összegző mellékleteket pedig a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerével kell elkészíteni. A benyújtandó papír alapú pályázati anyagokat az elektronikusan elkészített pályázat lezárása után lehet a pályázati rendszerből előállítani.

Belépés a pályázati rendszerbe

A doktori pályázat benyújtására az MTMT által ellenőrzött, véglegesített és feltöltött publikációs és hivatkozási lista, valamint tudománymetriai táblázat elhelyezése után kerülhet sor. A pályázatok személyesen, az MTA Doktori Tanács Titkárságára nyújthatók be (1051 Budapest, Nádor u. 7.).

Felhívjuk az MTA doktora címre pályázók figyelmét arra, hogy a publikációs és idézettségi adatok ellenőrzési folyamatát a következő, az MTMT oldaláról letölthető dokumentum foglalja össze.

A doktori habitusvizsgálathoz benyújtandó dokumentumok jegyzéke (amennyiben az illetékes tudományos osztály máshogy nem rendelkezett) a következő:


Az irat megnevezése

Benyújtáskor beadandó

Használandó formanyomtatványok

1.

Kérelem

3 példány aláírva

Minden osztályon azonos, az internetes rendszer állítja elő

2.

Egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata

Eredeti oklevél bemutatása, 1 példány másolat

-

3.

Tudományos fokozatot igazoló oklevél másolata

Eredeti oklevél bemutatása, 1 példány másolat

-

4.

Tudományos önéletrajz

3 példány aláírva

-

5.

A doktori mű

5 kemény kötésű példány

-

6.

A doktori mű rövid összefoglalója (tézis)

6 példány

-

7.

Tudományos munkásság összefoglalása

3 példány aláírva

Minden osztályon azonos adatlap

8.

Öt jelentős publikáció listával

Lista 3 példány, könyv 1 példány, cikk 2 példány

-

9.

Tudományos közéleti adatlap

3 példány aláírva

Osztályspecifikus adatlap

10.

Igazolás az eljárási díj befizetéséről

1 példány

-

11. Az osztály/bizottság által kért egyéb adatlapok - -

Mivel egyes osztályok, illetve bizottságok esetén további adatlapokkal (pl. társszerzői nyilatkozat, publikációs adatlap) is kiegészül a fenti táblázat, ezért kérjük a pályázókat, hogy részletesen tanulmányozzák annak a tudományos osztálynak, illetve bizottságnak a követelményrendszerét, ahova a pályázatukat benyújtani kívánják.

Ha a kérelem hiányos – nem felel meg a fentiekben felsorolt valamennyi követelménynek –, a Doktori Tanács Titkársága a kérelmet nem veszi át. Hiánypótlásra kizárólag a 2. és 3. pontban megjelölt mellékletek esetében van lehetőség. Ha e hiányok pótlására irányuló felhívásnak a kérelmező a felhívás kézbesítésétől számított három hónapon belül nem tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni. E formai okból hozott megszüntető határozat nem akadálya annak, hogy a kérelmező bármikor új doktori eljárás lefolytatását kérje, azonban az új eljárás díját be kell fizetnie, a korábbiét pedig nem igényelheti vissza.

Amennyiben a pályázó a művét nem magyar nyelven kívánja benyújtani, kérelemmel kell megkeresnie az illetékes osztályt, melyben megjelöli a használni kívánt nyelvet. Az osztály engedélyét a doktori pályázat benyújtásakor a pályázati anyaghoz csatolni kell.

Az eljárás díja jelenleg 180 000 Ft. Amennyiben a pályázó módosítani kívánja az MTMT rendszerébe korábban feltöltött és már lezárt közleményjegyzékét, és ezt követően újabb ellenőrzést kér, akkor a doktori eljárási díj 50 ezer forinttal emelkedik.


Budapest, 2016. január 31.

Doktori Tanács Titkársága