Tudományetikai Bizottság

Elnök

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Titkár

Könyves Rita, osztályvezető

A bizottság tagjai

Árkai Péter

Barta Zoltán

Erdei Anna

Finszter Géza

Füredi Zoltán

Galavics Géza

Groma István

Hably Lilla

Hoffmann István

Karlinger Kinga

Kérchy László

Keviczky László

Kiss Éva

Kövér György

Lévai Péter

Mandl József

Nagy Béla

Rajkai Kálmán

Somfai László

Tánczos Lászlóné

Zrínyi Miklós

A Tudományetikai Bizottságról az MTA Alapszabálya 32. § rendelkezik

(1) A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében állást foglaljon tudományetikai elvi kérdésekben.

(2) A Tudományetikai Bizottságnak 22 tagja van. A Tudományetikai Bizottság tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia rendes vagy levelező tagjai közül, egy főt pedig a köztestület nem akadémikus tagjai közül. Ugyanazon személy legfeljebb két alkalommal választható a Tudományetikai Bizottság tagjává.

(3) A Tudományetikai Bizottság konkrét ügyekben is eljárhat, ha mind a panasztevő, mind pedig az a személy, akivel szemben a panaszt benyújtották, írásban kijelenti, hogy aláveti magát a bizottság eljárásának. Az Akadémia köztestületének tagjai, az MTA doktora címre pályázók, a doktori eljárásban közreműködők és a Tudományetikai kódexben meghatározott személyek kötelesek alávetni magukat a bizottság eljárásának. A bizottság ilyen esetekben szakértő véleményét is meghallgathatja, és azt figyelembe veheti.

(4) A Tudományetikai Bizottság titkársági feladatait az MTA Titkárság (külön szabályozás szerint illetékes) szervezeti egysége látja el.

Tudományetikai Kódex

A Tudományetikai Kódex innen tölthető le.