RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

127107
Az MTA hírei
Vissza
2011. 03. 02.

Akadémiai elismerés a kutatói életpálya kezdetén

- A Magyar Tudományos Akadémia elkötelezett a fiatal, ígéretes kutatók támogatása és teljesítményük anyagi, valamint erkölcsi elismerése mellett -köszöntötte az idei Akadémiai Ifjúsági Díj díjazottait Németh Tamás, az MTA főtitkára. Az ünnepélyes eseményen huszonöt, az Akadémia kutatóintézeteiben, illetve kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal vehette át a pénzjutalommal is járó elismerést.

- Az Akadémia Ifjúsági Díjjal azokat a kutatókat kívánjuk segíteni, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak egy adott tudományterület fejlődéséhez, és így bizonyították, hogy a későbbiekben alkalmasak lehetnek egy saját, önálló kutatócsoport megszervezésére is - emelte ki beszédében az MTA főtitkára. Németh Tamás hangsúlyozta, hogy kimagasló tudományos eredményeket csak  magas színvonalú kutatói háttérrel lehet elérni. - Az Akadémiai Ifjúsági Díj a személyes erőfeszítések jutalmazása mellett ezért a kutatóintézetek és kutatócsoportok teljesítményét is elismeri - mutatott rá a főtitkár.

- A Magyar Tudományos Akadémiának kötelezettsége, hogy azt a teljesítményt, amellyel a tehetséges fiatal kutatók a tudományt gazdagítják, méltó módon elismerje, támogassa, illetve annak jelentőségét a társadalom felé is bemutassa - csatlakozott Németh Tamás gondolataihoz az MTA főtitkárhelyettese. Csépe Valéria szavai szerint a fiatal kutatók tudományos ambíciói nem csupán a kutatói közösség, hanem az egész nemzet hasznára válnak. - Az elismerés erősítse meg önöket abban, hogy a sokszor nehéz körülmények ellenére is érdemes a kutatói életpályán maradni - mondta a díjazottaknak az MTA főtitkárhelyettese, aki egyúttal örömét fejezte ki, hogy idén tíz hölgy is van a kitüntetettek között.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia vezetői a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére hozták létre. A díj elnyerésére olyan egyéni, vagy csoportos munkával elért eredménnyel lehetett pályázni, amely az adott tudományterületen kiemelkedő teljesítményt mutat fel. A pályaműveket a tudományterületileg illetékes szakbizottságok rangsorolták és véleményük alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa alakította ki a díjazásra vonatkozó javaslatait, amelynek figyelembevételével az Akadémia elnöke döntött a díjazottak személyéről.

 

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesítette:


A humán- és társadalomtudományok területén:

Arany Zsuzsannát, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport tudományos munkatársát a „most elmondom mint vesztem el". Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai című pályamunkájáért.

 

Bozó Pétert, az MTA Zenetudományi Intézet tudományos munkatársát a Buch der Liedertől a Gesammelte Liederig: Liszt összegyűjtött dalainak első négy füzete és előfutárai című pályamunkájáért.

 

Dobos Balázst, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos titkárát A magyarországi kisebbségpolitika szakpolitikai elemzése. A kisebbségi törvény példája című pályamunkájáért.


Klement Juditot, az MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem Atelier Kutatócsoport tudományos munkatársát a Gőzmalmok a Duna partján című önálló kismonográfia a 19-20. századi budapesti gőzmalomiparról című pályamunkájáért.

 

Lux Gábort, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos munkatársát az Ipari térségek alakulása Közép-Európában című pályamunkájáért.

 

Stefano Bottonit, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársát a Sztálin a székelyeknél. A magyar autonóm tartomány története (1952-1960) című pályamunkájáért.

 

A matematika és természettudományok területén

 

Hoffer Andrást, az MTA-Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát az Optical properties of humic-like substances (HULIS) in biomass burning aerosol (A légköri humuszszerű anyagok keletkezése és optikai tulajdonságai) című pályamunkájáért.

 

Kálmán Orsolyát, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos munkatársát a Kvantuminterferencia félvezető gyűrűkben című pályamunkájáért.


Kertész Attilát, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát az Interoperability Solutions in Grid Resource Management (Erőforrás-kezelő módszerek Grid rendszerek együttműködésének megvalósítására) című  pályamunkájáért.

 

Papp Gábor Csabát, az MTA-Debreceni Egyetem Homogén Katalízis Kutatócsoport tudományos munkatársát a Hidrogénezésben és hidrogénátviteli reakciókban szerepet játszó Ru(II)-hidridek vizsgálata vizes közegben című pályamunkájáért.

 

Patkós Balázst, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet  tudományos munkatársát az Extremális halmazrendszerek: nyomok, q-analógok című pályamunkájáért.

 

Pongrácz Anitát, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos munkatársát a Köbös SiC nanokristályok epitaxiális növesztése Si felületen című pályamunkájáért.

 

Szabó M. Gyulát, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos munkatársát a Kis égitestek a Naprendszerben és más csillagok körül című pályamunkájáért.

 

Szabó Róbertet, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos munkatársát a Does Kepler unveil the mystery of the Blazhko effect? First detection of period doubling in Kepler Blazhko RR Lyrae stars (Periódus-kettőződés: új dinamikai jelenség felfedezése a Kepler-űrtávcsővel RR Lyrae csillagokban) című pályamunkájáért.

 

Varga Szilárdot, az MTA Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézet tudományos segédmunkatársát a Paradigmaváltás a katalizátorfejlesztés területén: organokatalízis című pályamunkájáért.


 

Varga Zoltánt, az MTA-Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport kutató mérnökét a Különleges hatások felderítése fém-halogenid molekulák szerkezetében című pályamunkájáért.

 

 


Az élettudományok területén

 

Kovács Erikát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet tudományos segédmunkatársát az Egy új lipid-fehérje kölcsönhatás azonosítása, szerkezeti és funkcionális jellemzése című pályamunkájáért.

 

Kovács Károlyt, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet tudományos segédmunkatársát a Stochasticity in protein levels drives colinearity of gene order in metabolic operons of Escherichia coli (A fehérjeszintek sztochasztikussága eredményezi a gének kolineáris sorrendjét az Escherichia coli metabolikus operonjaiban) című pályamunkájáért.

 

Laczkó-Dobos Hajnalkát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet tudományos munkatársát Az anionos neutrális lipidek szerepe a fotoszintetikus komplexek szerkezetében és funkciójában című pályamunkájáért.

 

Lőrincz Andreát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát a Dendritikus feszültségfüggő nátrium-csatornák molekuláris azonosítása című pályamunkájáért.

 

Matusek Tamást, az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet tudományos munkatársát az Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak vizsgálata című pályamunkájáért.

 

Molnár Béla Pétert, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát A lepényfa-gubacsszúnyog feromonjának meghatározása bioszenzoros gázkromatográffal, az invazív kártevő előrejelzése érdekében című pályamunkájáért.

 

Nagy Nikolettát, az MTA-Szegedi Tudományegyetem Dermatológiai Kutatócsoport tudományos munkatársát a Bőrgyógyászati kórképek genetikai hátterének vizsgálata című pályamunkájáért.

 

Nyilas Ritát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársát A központi idegrendszer szinapszisaiban megtalálható endokannabinoid jelátviteli útvonalak molekuláris felépítésének feltárása című pályamunkájáért.

 

Sepsi Adél Izabellát, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet tudományos munkatársát az Egy levélrozsda-rezisztens búza-Thinopyrum ponticum amfiploid jellemzése in situ hibridizációval és molekuláris módszerekkel című pályamunkájáért.

 

-szzs-