Magyar kutatók együttműködése a lézergerjesztéses fotoelektron-spektroszkópia hazai megvalósítására

A debreceni MTA Atomki Atom- és Molekulafizikai Osztálya és a budapesti MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Ultragyors Nanooptika Lendület Kutatócsoportjának együttműködésében először sikerült lézernyalábbal gerjesztett nagy energiafeloldású fotoelektron-spektrumok szögeloszlását meghatározni. A mérésekhez az Atomki saját fejlesztésű speciális elektronspektrométerét telepítették a budapesti femtoszekundumos lézernyalábra. Az új tudományos eredmények mellett a vizsgálatok a szegedi ELI lézerein történő mérések előkészítését is szolgálják.

2016. december 15.

Az atomok és molekulák ionizációjakor egy vagy több elektront eltávolítunk az atomban lévő elektronok közül. Ez történik, amikor egy atomot/molekulát töltött részecskékkel (proton, elektron, nehézion stb.) vagy fotonokkal bombázunk. A fotoionizáció során keletkezett elektronok szögeloszlása részletes információt ad az ionizációs folyamatról és az elektronok közötti korreláció dinamikájáról. Ennek jó példája a direkt és indirekt ionizációs folyamatok közötti interferencia, amely nagymértékben megváltoztatja az elektronok szögeloszlását.

Az elektronok energiáját és szögeloszlását elektronspektrométerrel lehet meghatározni. A debreceni Atommagkutató Intézetben kifejlesztettek egy speciális, nagy energiafeloldású spektrométert, amellyel 24 szögnél egyidejűleg lehet meghatározni az elektronok szögeloszlását. Ezzel a berendezéssel az elmúlt 20 évben több jelentős mérést végeztek a lundi Max-II, a hamburgi Doris III, valamint a berlini BESSY II szinkrotronoknál.

Az Atomkiban kifejlesztett speciális, nagy energiafeloldású elektronspektrométer Forrás: MTA Atomki

A nagyenergiájú fotonokkal (röntgenfotonokkal) történő vizsgálatokkal szemben a lézerfotonok kis energiája miatt az atomok/molekulák ionizációja csak több foton elnyelése esetén történhet meg, ezért fontos a különböző sokfotonos ionizációs csatornák közötti kölcsönhatások vizsgálata, a mért és számolt adatok közötti eltérések magyarázata. További cél a fotoelektronok aszimmetriája és a lézerimpulzus hossza közötti kapcsolat kimutatása és megértése ultrarövid lézerimpulzusok esetében.

A debreceni MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Ricz Sándor vezetésével és a budapesti MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Dombi Péter vezette Lendület csoportjának együttműködésében az Atomki elektronspektrométerét telepítették a budapesti femtoszekundumos lézernyalábra.

Először sikerült lézernyalábbal gerjesztett, nagy energiafeloldású fotoelektron-spektrumok szögeloszlását meghatározni. A méréseknél 800 nm hullámhosszú, femtoszekundumos lézernyalábot használtak a Xe atomok bombázására.

Xenonatomok 800 nm hullámhosszú, femtoszekundumos lézernyalábbal történő bombázásával nyert elektronspektrum (15ω 15 db fotonnal történő ionizációt jelent) Forrás: MTA Atomki

Az új tudományos eredmények mellett a vizsgálatok a szegedi ELI lézerein történő mérések előkészítését is szolgálják.

További információ

Kövér Ákos, MTA Atomki Atom- és Molekulafizikai Osztály

kover.akos@atomki.mta.hu