Az MTA pályázatai

ARCHÍV - Pedagógus Kutatói Pályadíj 2016

ARCHÍV - A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára nyílt jellegű pályázatot hirdet Pedagógus Kutatói Pályadíjra, a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére.

2016. augusztus 4.

2016. szeptember 21-én a pályzat beadása lezárult

Pedagógus Kutatói Pályadíj 2016

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – nyílt jellegű pályázatot hirdet Pedagógus Kutatói Pályadíjra, a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére.

A pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA-fokozattal rendelkező pedagógus, aki közoktatási intézményben (gimnáziumban, szakközépiskolában, általános iskolában) legalább öt éve (egymást követő, de nem feltétlenül folyamatos) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban és a 2016/2017-es tanév első félévében legalább félállásban oktat. Az ötéves oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.

A pályázathoz csatolni kell a jelen pályázati felhívás mellékletét képező kitöltött jelentkezési lapot, a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola, általános iskola) igazolását a tanári pályán eltöltött évekről.

A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus formában kell benyújtani az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címére küldött levélben. Amennyiben a pályamű nagy terjedelme szükségessé teszi, a pályázatot be lehet adni a Pedagógus Kutatói Pályadíj elektronikus felületén keresztül is, amely a következő címen érhető el: https://www.titkarsag.mta.hu/pedagogus/. E-mail küldése ez esetben is javasolt.

A pályázati anyagok benyújtásának határideje 2016. szeptember 21.

A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj birtokosa a pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.

A pályázat befogadásáról vagy annak érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya a pályázat benyújtását követő 7. napig nyilatkozatot küld a pályázó részére.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

  1. a pályázó személye nem felel meg a kiírás második bekezdésében szereplő feltételeknek, vagy a jelen pályázat kiírását is magába foglaló elmúlt 5 évben a pályázó már nyert el Pedagógus Kutatói Pályadíjat,
  2. a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be,
  3. a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztályának vezetője hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül.

A benyújtott pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézetek bírálják el, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.

A díjazásra 2 400 000 forint keretösszeg áll rendelkezésre. Évente legfeljebb 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint, amelyet a díjazottak egy összegben kapnak meg.

A Pedagógus Kutatói Pályadíj esetében az elszámolható és el nem számolható költségek köre a díj jellegénél fogva nem állapítható meg, a díjösszeg szabadon felhasználható, azzal elszámolni nem szükséges.

A pályázók a pályázat eredményéről a döntést követő 15 munkanapon belül kapnak értesítést.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Az oklevelek ünnepélyes átadása 2017. január közepén történik, amiről az MTA a honlapján és a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály munkatársai adnak tájékoztatást a ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen.