A magyar múltak átalakulása – Székfoglaló előadások az Akadémián

2017-ben már régimódi furcsaságnak tűnik, hogy a magyar nyelvben nem csak egy múlt idő volt használatos. A Himnuszból és a Szózatból ismerős elbeszélő múlt a 19. század második felére kopott ki a nyelvből. Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja székfoglaló előadásában egy Arany János-levél nyomán azt bizonyította be, hogy egy csupán nyelvtaninak tűnő kérdés, az elbeszélő múlt kihalása hogyan alakítja át a múltról való beszédünket. Az Akadémia honlapján sorozatban közöljük a tudós testület új tagjainak székfoglaló előadásait.

2017. április 28. Sipos Géza

„A mezőváros, melyben bölcsőm rengett, romokban hever”

Ezekkel a szavakkal foglalta össze Arany János Petőfi Sándornak annak a tűzvésznek a következményeit, amely 1847. április 17-én érte Nagyszalontát. A katasztrófa után négy nappal, április 21-én kelt A levél teljes szövege a cikk végén olvashatólevelében többek között így számol be a történtekről:

„Megkondúl a vészharang. Szét futunk. Egyetlen rosz fecskendőnket néhányan megragadjuk, – mert a lovakat várni késő volt; […] A városház teljesen lángban van, körűlvéve a leomlott égő náddal s nincs egy lélek körűlte: de minek is –? a védés lehetetlen. Réműlten futok lakomra, melly cserép födelü ugyan, de azért nem biztos: mert látok cserepes épűleteket lángbaborulni. […]”

„A tűzveszély szélső vonala lakom megett húzódott át. Kerítésem, ólam, kertem teljes épségben maradt, s most – bár a város, mondani, egészen nyugotra fekütt lakom megett, az én kerítésem maradt legszélsővé – azontúl a gyepig rom, meg rom. […]”

„Egyszerre zúgva jő nyugotról a szél, szikrákat szórva a még folyvást égő romok közül, mind inkább gerjesztve ezeket, s a város hátramaradt keleti részét is végveszéllyel fenyegetve. Ez méginkább megölé reményemet […]. Én, s rólam az egész város… már bizonyosnak hivém.

Magam, nőm, egy két szomszédnő és gyereke… ennyien valánk a gát, mellynek a vészrohamot meg kellett akasztania dühöngésében!”

Arany Petőfinek írt levele nem csupán saját életének és a szalontaiak sorsának egy megrázó pillanatát mutatja be, hanem a magyar nyelv történetének egy fontos szakaszát is leképezi metonimikusan, azaz egy kis részletet mutatva meg egy folyamatból – mondja Tolcsvai Nagy Gábor nyelvész, az MTA újonnan megválasztott rendes tagja. A megállapítás az akadémikus rendes tagként megtartott székfoglaló előadásában A székfoglaló előadás címe: A múltak átalakulása. Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. Az előadásról készült videó ide kattintva tekinthető meghangzott el, amelyben azt bizonyította be, hogy egy csupán nyelvtaninak tűnő kérdés mennyi mindent elárul a gondolkodásunkról, egyúttal bemutatta, hogy miként alkalmazhatók a kognitív nyelvészet eszközei a magyar nyelv leírására.

Tolcsvai Nagy Gábor Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az MTA Alapszabálya szerint lényegében akkor válik valaki a tudós testület levelező, illetve rendes tagjává, ha megválasztása után egy éven belül székfoglaló előadást tart. A székfoglaló beszédekkel szemben már a kezdettől, az Akadémia első, 1841-ben megtartott közgyűlésétől fogva elvárás, hogy az új akadémikus tudományterülete szempontjából érdemleges, fontos gondolatokat fogalmazzon meg. Az mta.hu-n folyamatosan frissül az MTA 187. közgyűlésén megválasztott levelező, rendes, külső és tiszteleti tagok székfoglaló előadásait összesítő rovat, amely ide kattintva érhető el. Az eseményekről videofelvételt és fotógalériát közlünk az előadás rövid összefoglalójával együtt.

Kétféle múlt idő

A Petőfihez írt levél alakilag három igeidőben beszéli el a tűzvészt – magyarázta székfoglalójában Tolcsvai Nagy Gábor. E három igeidő a következő:

 1. alakilag jelen idő, jelentésében múltban (szakkifejezéssel: praesens historicum)
 2. a -t jelet alkalmazó múlt idő (nevezzük egyszerű múlt időnek)
 3. az -a/-e/-á/-é jellel kifejezett múlt idő, vagyis az elbeszélő múlt időben. Ez utóbbi igeidő ismerős például a Himnuszból: „Őseinket felhozád / Kárpát szent bércére”, vagy a Szózatból: „Az nem lehet, hogy annyi szív / Hiában onta vért”.

A két múlt idő a 19. század utolsó harmadáig volt használatos a régebbi magyar nyelvben. Az elbeszélő múlt a 19. század második felében kiveszett a nyelvhasználatból és az irodalmi írásbeliségből, sőt a 19. század első felében is már bizonytalan, következetlen volt a használata. Vajon valóban nem volt már különbség a kétféle múlt idő között? Mi volt a kétféle múlt funkciója, miért halt ki az elbeszélő múlt, és mi lett e változás következménye a magyar nyelvben és kultúrában – ezt mutatta be az előadás.

A kétféle múlt idő használata az idézett Arany-levélben azért különösen feltűnő, mert a költő – Szalonta másodjegyzője – ugyane témát rögtön a katasztrófa másnapján, 1847. április 18-án már kétszer is írásba foglalta. Előbb egy segélykérő körlevelet fogalmazott meg, majd egy Csengery Antalnak, a Pesti Hírlap szerkesztőjének küldött felhívást; e szövegekben viszont csak az egyszerű múlt időt használta. Vajon miért formálta meg éppen így a Petőfinek írt levelet? Aligha feltételezhetjük róla, hogy keverte az igeidőket – mondta Tolcsvai Nagy Gábor.

A múltak funkciója

A szűkebb nyelvtudományon túltekintve miért érdemes mindezzel foglalkozni? – tette fel a kérdést Tolcsvai Nagy Gábor. Azért, mert az idő meghatározó tényezője minden kultúrának, az idő fogalmának kidolgozása, változatainak a megértése minden nyelvi rendszer és nyelvi tevékenység egyik meghatározó tényezője. Az időről való beszéd módjai alakítják a múltról, a jelenről és a jövőről való tudásunkat. Ebből pedig az következik, hogy a 19. század elején élt elődeink, az akkor élt magyar anyanyelvű beszélők másképp gondoltak a múltra, mint a 19. század végén élők, közelebbről pedig mi a 21. század elején.

A funkcionális kognitív nyelvészet egyik fontos állítása, hogy a nyelv mint tudás szoros összefüggésben áll a világról való tudással. A nyelvi tevékenység nem pusztán közvetítés vagy átadás, hanem interszubjektív jelenség: a beszélő társak együtt hozzák létre a kommunikációs folyamatot és azon belül a megértést. Tudatunk folyamatosan feldolgozza és rendszeresen összegzi a környezetéből érkező hatásokat, valamint saját belső állapotának alakulását, és fontos, hogy mindez időben megy végbe.

A funkcionális nyelvészet a nyelv elvont rendszerét nem önmagában vizsgálja, hanem a nyelvhasználat jellemzőivel összefüggésben. A nyelvet a változatos nyelvhasználati adatok elrendezésével és magyarázatával lehet részletesen leírni, a nyelvi szerkezetek jelentését különösen fontosnak tartva, a beszélő és a hallgató nézőpontját figyelembe véve. Tolcsvai Nagy Gábor kutatásainak tágabb kerete ezért a filozófiai hermeneutika és a kognitív pszichológia: a megismerő ember jellemzése.

Szalonta főtere 1917-ben. Szemben a Csonkatorony látható Forrás: fortepan.hu

Elemzése során Tolcsvai Nagy Gábor az ige, majd a mondat fő szemantikai jellemzőiből indult ki. Az ige időbeliségével kapcsolatban az iskolában az igeidőket tanítják: mi a jelen és a múlt idő jele, hogyan fejezzük ki a jövőt. Az igének azonban kétféle ideje van: az egyik a belső idő (az inherens temporalitás), a másik a mondatbeli igeidő.

A beszélő számára a beszédhelyzet ideje jelenti a referenciapontot. Az elbeszélt esemény idejét a beszélő a beszéd itt és most idejéhez viszonyítja, ahhoz horgonyozza le. A lehorgonyzás folyamata így megy végbe:

 • adott először is a szótári ige belső temporalitással: esik
 • véges igealak igeidővel (pl. alaki múltban): esett
 • időbeli referenciakeret a beszélő nézőpontjával (múlt esetén a beszéd idejét megelőzően történt eseménnyel): Tegnap esett az eső.

Mindebből az következik, hogy az igeidő (múlt, jelen, jövő) megértése csak a beszédhelyzetre való vonatkozással lehetséges. A jelen idő tehát azt fejezi ki, hogy az igével kifejezett folyamat ideje nagyjából egybeesik a beszéd létrehozásának és megértésének idejével, a múlt idő pedig azt fejezi ki, hogy a megnevezett folyamat a beszéd idejénél korábban történt.

De mi a helyzet a kétféle múlt idővel? A hagyományos szakirodalom szerint a magyar egyszerű múlt a a befejezettséghez kapcsolódik, az elbeszélő múlt pedig a folyamatossághoz. Ám ha ez valóban így lenne – magyarázta Tolcsvai Nagy Gábor –, akkor nem lehetne érteni Arany Jánost szoros kötelék fűzte a Magyar Tudományos Akadémiához. Erről szóló cikkünk ide kattintva olvashatóArany Petőfihez írt levelét, és azt sem, hogy a kétszáz éve született költő az igeidők váltogatásában miért éppen így járt el. Az akadémikus elemzése szerint a 19. századi használat során az alábbi különbségek jellemezték a kétféle múlt időt:

Az egyszerű múlt

 • Egy múltbeli folyamat, amely pillanatnyi állapotok (konfigurációk) sorából áll.
 • Van vagy lehet kezdő- és főképp végpontja.
 • Az elbeszélt esemény bármilyen hosszúságú és összetettségű lehet.
 • Az elbeszélt esemény múltbeli, tehát nem tapasztalható közvetlenül a beszélő által, nem a beszéd ideje alatt megy végbe, nincs megismerő közvetlenség, meghatározó a konstruáló távolsága, vagyis a közvetett megismerés és a szemtanúság vagy az átélés hiánya.
 • Nincs közvetlen megfelelés pillanatnyi állapotonként az elbeszélt folyamat és a megértés (a beszéd) folyamata között, azok nem párhuzamosak: innen eredhet a befejezett hatás.
 • Egyértelműen megmutatkozik az elbeszélt esemény múlt ideje és a beszéd jelen ideje közötti időbeli különbség, valamint a körülmények, korok közötti különbség.

A fentiekre jó példa Arany leveléből az alábbi mondat, amelyet a költő mintegy távolabbról mond, nyugtázva a történéseket:

„Kerítésem, ólam, kertem teljes épségben maradt”.

Az elbeszélő múlt

 • Egy múltbeli folyamat, amely pillanatnyi állapotok (konfigurációk) sorából áll.
 • Van vagy lehet kezdő- és végpontja, de nem ez áll a figyelem előterében.
 • Viszonylag rövid időhorizont jellemző rá.
 • Az elbeszélt esemény múltbeli, a beszélő nézőpontja az esemény elbeszélésében mégis belülről érvényesül, a meghatározó a megismerő közvetlenség, a közvetlen tapasztalás, a szemtanúság vagy az átélés megléte, mintha a beszélő közvetlenül élné vagy élte volna át a felidézett eseményt, annak idejét.
 • Közvetlen megfelelés van pillanatnyi állapotonként az elbeszélt esemény és a megértés folyamata között, azok párhuzamosak – innen eredhet a folyamatos hatás.
 • A beszélői jelen és az elbeszélt múlt folyamata közötti közelség van jelölve, az, hogy a beszélő otthonos a múltbeli valóságban, a megkonstruált jelenet(sor), esemény számára ismert, köze van hozzá.

A felsorolt jellemzőket jól érzékelteti a levélbeli elbeszélés legdrámaibb pillanata:

„öntözni kezdém az égő romokat. Buzdításomra a nők is ezt tevék.”

Hasonló példák találhatók más 19. századi szövegekben, többek között Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete című memoárjában, Kölcsey Ferenc Búcsú az országos rendektől című beszédében. Kemény Zsigmond tanulmányaiban a kétféle múlt idő közelít egymáshoz. Horváth Mihály Huszonöt év Magyarország történetéből című, 1868-ban megjelent munkájában már eltűnik a különbség egyszerű és elbeszélő múlt között.A szövegben az egyszerű múlt elsősorban úgy mutatja be az eseményeket, állapotokat, mint amelyek esetében nem fontos a megismerő közvetlenség, és a konstruáló távolsága, az átélés hiánya a meghatározó. Ezzel szemben az elbeszélő múlt a tűzvész újbóli feltámadását képezi le, melynek során a beszélő, vagyis Arany személyesen érintett, és ezt a személyes érintettség perspektívájából mutatja be. A folyamat múltbeli, de mégis közvetlenül tapasztalható a beszélő által, a beszélő mintegy átéli az eseményt – mondta Tolcsvai Nagy Gábor. (Érdekesség, hogy maga Arany János is foglalkozott az elbeszélő múlt sajátosságaival „Visszatekintés” című tanulmányában, amely az általa alapított Szépirodalmi Figyelő c. folyóirat 1861-es évfolyamában jelent meg.)

Látható tehát, hogy az egyszerű múlt időszerkezete inkább zárt, az elbeszélő múlté inkább nyitott. Az egyszerű múlt inkább a történések, cselekmények objektív voltát hangsúlyozza, míg az elbeszélő múlt inkább szubjektivizált. Amikor még mindkettő használatos volt a magyar nyelvben, a kétféle múlt idő egymáshoz viszonyítva kapta meg a funkcióját. Abban a pillanatban viszont, amikor az egyszerű múlt egyedül maradt, megváltozott a funkciója.

Tolcsvai Nagy Gábor Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Miért halt ki az elbeszélő múlt?

A folyamatnak sokféle oka lehet, ám ezek nem közvetlen okok, hanem inkább a nyelvhasználókat motiváló hatások, részben kulturális hatások, amelyek alakították a megismerés módjait, és ezáltal az abból eredő ismeretek jellegét – mondta Tolcsvai Nagy Gábor. Az egyik kiváltó ok az igekötős szerkezetek terjedése. A másik ok a magyar sztenderd nyelvváltozat kodifikálása. Az Akadémia első nyelvtanában (A magyar nyelv rendszere, 1846) ugyan szerepel az elbeszélő múlt, de maga a sztenderdizáció és annak kiterjesztése nem erőltette a használatát, hiszen az elbeszélő múlt – az írott szövegekkel ellentétben – az élőbeszédben már nem volt gyakori.

Továbbá a reformkor, de különösen az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc az egész társadalomra – mint cselekvőre és mint elszenvedőre – hatást gyakorolt. Nemcsak arról van szó, hogy például megtörtént a jobbágyfelszabadítás, és adót kellett fizetni a Lánchídon, hanem megváltozott az idő tapasztalata: a közvetlen múlt is levált a jelenről. Az idő korábbi értelmezése összefüggött a hagyomány értelmezésével, mely szerint az ősi az örök és állandó. A 19. század során azonban a hagyomány egyre inkább mint változtatva megélt tradíció érvényesült.

A 18. század vége és a 19. század első fele – Reinhard Koselleck szavaival – az újkor megvalósulása. A polgárosodás, iparosodás nyomán a természeti alapú, feladatorientált időfelfogást a régi Magyarországon is fokozatosan felváltotta az óraorientált időfelfogás. Általánosabban fogalmazva: a felvilágosodás nyomán a múlt jobban elvált a jelentől, körülhatároltabb és távolibb lett. Tényező lett az események egyszerisége, a hatástörténet jelentősége, és a fejlődés, haladás fogalmainak megjelenésével a jövőnek, a jövőbeli újnak az elvárása és hatása a jelenre; továbbá háttérbe szorult a szemtanúság. E folyamatok egymást kölcsönösen erősítve a múltat távolságként leképező nyelvi szerkezetnek kedveztek, a múltat közvetlen élményként bemutató nyelvi szerkezetnek pedig kevésbé – vonta le a következtetést Tolcsvai Nagy Gábor.

Mi maradt az elbeszélő múlt után?

Az egyszerű múlt kezdte elfoglalni azokat a tartományokat, amelyeket korábban az elbeszélő múlttal fejeztek ki a magyar anyanyelvű beszélők, ugyanakkor nem vette át a temporális közvetlenséget. A másik megoldás körülírással érzékelteti azt, hogy a beszélő tanúja volt az elbeszélt eseménynek, például: láttam, amikor…; láttam, ahogy…; tapintani lehetett a… Ez jellemzően 20. századi fejlemény, az általa vizsgált 19. századi szövegekben általában nem fordul elő – mondta az akadémikus.

Továbbá maradt a nyelvi hiány. Az elbeszélő múlt kihalása átalakította a magyar mondattan egy jelentős tartományát: a múltról való beszéd elsősorban objektivizációs, távolságtartó módon lehetséges, megismerő közvetlenség nélkül, miközben a múlt közvetlen tapasztalatiságú kifejezésének az eltűnése veszteség. A látszólag grammatikai, „ragozási” kérdés egyúttal a magyar közösségi szemantika alakulástörténetének egy jelentős szakaszára mutat rá, amely ma is jelentékenyen befolyásolja a múltról való beszéd lehetőségeit és korlátait – zárta székfoglaló előadását az akadémikus.

Tolcsvai Nagy Gábor

Budapesten született 1953-ban. 1978-ban végezte el az ELTE magyar–angol szakát. 1978–1987 között az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott, 1987-től az ELTE főállású oktatója, 2004 óta egyetemi tanár. Bár munkássága a nyelvtudomány több ágára is kiterjed, fő szakterülete a funkcionális kognitív nyelvészet. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának elnöke, az MTA Doktori Tanács tagja. Akadémiai levelező taggá választása (2010) óta 64 közleménye jelent meg. A magyar nyelvtudományban nevéhez kötődik a kognitív nyelvészeti kutatások legtöbb jelentős eredménye. Egyik legfontosabb munkája A kognitív szemantika (2011) című kötete, amelynek megjelenésével immár a kognitív szemantika is magas színvonalon van jelen a magyar tudományos életben. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (2013) című munkája a kognitív nyelvészet elméletéről és a nyelvleírásban való alkalmazási lehetőségeiről nyújt kézikönyv jellegű informatív összefoglalást.


A levél teljes szövegének forrása: Olvastam, költőtárs... Arany és Petőfi levelezése prózában, versben. Budapest,  Neumann Kht., 2001; Magyar Elektronikus KönyvtárArany János levele Petőfi Sándornak

Szalonta, ápril 21. 1847.

Kedves Petőfim! Hol találhatnék keblet, melyben érzéseim oly rokon érzést gerjeszthetnének, mint a tiedben; mely felsírna a nép ínségén – és, mivel az alamizsnázó gazdagok nem, – részvét könnyével hintené fájdalmának égő tüzét. A mezőváros, melyben bölcsőm rengett, romokban hever. Irtózatos látvány, barátom, egy nagy sík területen semmit sem látni, mint kormos falakat, nyulánk kéményeket s itt-ott még most is füstölgő üszköket. A házak – vagy inkább romok, többnyire lakatlanok, néhol egy-egy hű kutya, félig összeégve, őrködik azok körül, vagy az éhenhalással küzdő házigazda tántorog köztük, megtekinteni, most először, a hajlék omladékait, honnan szombaton alig tudná kimenteni maga és családja életét az éhenhalás számára. – Szombaton, ápril 17-dikén, déli 12-1 óra közt éppen hivatalban valánk. Megkondul a vészharang, szerteszét futunk. Egyetlen rossz fecskendőnket néhányan megragadjuk, – mert a lovakat várni késő volt, – de mit ér ez, nádas, amellett sűrűn és rendetlenül épített házak közt, oly irtóztató szélben, milyen akkor dühöngött!

Visszafutok, s már előttem is tűz. A városház teljesen lángban van, körülvéve a leomlott égő náddal, s nincs egy lélek körülte: de minek is – a védés lehetetlen. Rémülten futok lakomra, mely cserépfedelű ugyan, de azért nem biztos: mert látok cserepes épületeket lángba borulni. Végső szobáimból egy másikba hordom bútoraimat, hol azok semmivel sem valának nagyobb bátorságban, de pincém már tele volt a szomszédok holmijával, oda nem hordhatom. Már a templom – velem csaknem szemközt – ég, körülöttem nádas épületek. Hátul harmadik szomszédom háza s tőszomszédom óla már lángokban. Semmi védelem, mert kiki sajátját oltalmazza. Négy-öt szomszéd mégis összekerül s erőnk végmegfeszítésével hordjuk a vizet: az elhalt remény éledni kezd s a nádas kis ház tőszomszédomban meg van mentve. Szerencsére az égő házacska nem is náddal, hanem elavult, elrothadt gazzal volt fedve, amiatt nem éghetett sebes lánggal, különben végünk. A tűzveszély szélső vonala lakom megett húzódott át. Kerítése, ólam, kertem teljes épségben maradt, s most, bár a város, mondani, egészen nyugotra feküdt lakom megett, az én kerítésem maradt legszélsővé – azon túl a gyepig rom – meg rom.

Azonban ez még nem volt elég.

A lenyugvó nap vérveres szemet vete vissza a füstölgő romokra, az ellankadt emberek pihenni ültek le, nem azért, mintha már nem volna veszély, hanem mivel végkép kimerített erejök megtagadta a további szolgálatot. Egyszerre zúgva jő nyugotról a szél, szikrákat szórva a még folyvást égő romok körül, mindinkább gerjesztve ezeket, s a város hátramaradt keleti részét is végveszéllyel fenyegetve. Ez még inkább megölé reményemet: mert a déli tűz csak haránt szolgált lakomra: de ez egyenesen annak tartott. Én, s rólam az egész város... már bizonyosnak hivém. Magam, nőm, egy-két szomszédnő és gyereke... ennyien valánk a gát, melynek a vészrohamot meg kellett akasztania dühöngésében!... A nők jajgattak, s kezeiket törték; reményem nekem sem volt ugyan, de azért edényt ragadtam, s öntözni kezdém az égő romokat. Buzdításomra a nők is azt tevék. – S íme! egy rom a másik után ki lőn ragadva a vész fogai közül; a szikrák mind távolabbról repültek, s elfáradtak, mielőtt épületet találtak volna. Fel-feléledtek ugyan a már elöntözött romok is, mint megannyi hydrafővel kellett küzdenünk velök – de a győzelem mégis inkább részünkön állt, mindaddig, míg – éjféltájban – végképp el nem hagyott erőnk.

Most megszánt az ég – bőven hullatta részvétkönnyeit... Zápor ömlött a romokra – hosszas – órákig tartó. Soha szebb zenét nem hallottam, mint e zápor zuhogása. Nem olthatta ugyan ki a romokat, de megáztatá a fedeleket, s ellocsolá a repülő szikrát és parázst. Ez éjt és még egy másikat felöltözötten virrasztánk át; még most sem vagyunk túl minden veszélyen, egyfelől az ínség látása, másfelől a rettegés – egy, talán éjjel jövő, vésztől, melyben, nem lévén jeladó haragunk, – talán sokunk élete lenne lángok martalékává, irtóztatóvá teszi napunkat, éjünket. Hozzá a teljes zavar, minden közirományaink elégetése miatt – s csak az isten tudja, miféle baj nem... A leégett épületek száma 2175.

Ölellek, kedvesem. Oly jól esett ezeket neked megírnom, panaszul részemről, megnyugtatásul a tiedről. Meglehet, hogy te, mint családtalan, nem érzed eléggé ily vésznek rettenetességét, de képzelni mindenesetre tudod, s képzeld az aggodalmat, melyben vagyok, a rémületet, melyben valék. Máskor talán az irodalom is eszembe jut, most csak az ember írja e levelet, ki téged úgy is, mint embert és barátot, igen szeret.

Holtig hű barátod

Arany János