RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

129570

Az ellentétek vonzzák egymást: ellentétszótár


A kötet a Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat 22. tagja. Borítója is szellemesen utal tartalmára, színe: fekete-fehér, vörös-fekete és a díszítő ábra a címlapon kör-háromszög. Az ellentét, idegen szóval antoníma, nem csupán nyelvészeti fogalom, hanem filozófiai kategóriai is, mint Kemény Gábor professzor említette a könyv bemutatóján, miközben a szótár újszerűségét méltatta. Tudósítónk Temesi Violával, a most megjelent Magyar ellentétszótár főszerkesztőjével beszélgetett a mű létrejöttéről, céljáról és a hasonló célú kiadványokról.

Milyen előzményei vannak idehaza a szótárnak?

– A Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások, ellentétek szótára, amely 1998-ban jelent meg, már tartalmazott ellentétes jelentésű szavakat, majd a 2003-ban megjelent Értelmező szótár+ című kétkötetes szótár is. Mind a kettő a Tinta Könyvkiadó érdeme.

Mennyi ideig készült a szótár?

– Több mint 10 évig, a Magyar szókincstár megjelenésétől, 1998-tól folyamatosan, kisebb-nagyobb szünetekkel folytak a munkálatok.

Hány szónak van megadva az ellentéte?

– Háromszáz híján 14 ezer vastag betűs címszónak vannak felsorolva a szótárban az ellentétei, a címszó jelentései szerint csoportosítva.

– Vannak olyan szavak, amelyeknek nincs ellentéte?

– Természetesen vannak, mindnyájan zavarban lennénk, ha pl. a bögre vagy a ceruza szónak kellene megkeresni az ellentétét. De ha eszünkbe jutnak Zrínyi ismert verssorai, "Nem irom pennával, / Fekete téntával, / De szablyám élivel, / Ellenség vérivel, / Az én örök hiremet..." akkor meg kell állapítanunk, hogy ebben a versben, ebben a szöveg-összefüggésben a penna a szablya ellentéte, és a fekete tinta az ellenség vérének ellentéte.

Mi volt a legnehezebb a szerkesztés közben?

– A szavak jelentése közötti különféle logikai viszonyok, kapcsolatok felismerése, a nem megfelelő kizárása a szótár anyagából. Ilyen volt az alá-fölérendeltség (pl.: alispán – főispán), a rész – egész viszony (pl. alkotóelem – összesség), a fajta (pl. ásványvíz – csapvíz), a szavak közötti asszociatív kapcsolat, mely nemegyszer egy ismert történeten alapul (pl. bárány – farkas, elefánt – nyúl), ok - okozat viszony (pl. eredet – eredmény).

Hogyan állt össze az anyag?

– A Tinta Könyvkiadóban még a Magyar szókincstár munkálatai közben nagy mennyiségű ellentétes jelentésű szópárt gyűjtöttünk. Ezt a szóanyagot nyersanyagként felhasználtuk a Magyar ellentétszótárhoz. Az ellentétszótár készítésekor idegen nyelvű szótárak is szolgáltak mintaként, lefordítottuk a bennük található antonimákat, de fenntartással kellett kezelnünk a fordítást a szemléletbeli, kulturális jelegű különbségek miatt. Pl.: az angol szótárban a dolgozik szó ellentéte a pihen volt, a magyar anyanyelvűek azonban inkább a henyél szót mondanák ellentétként. Valószínűleg befolyásolnak minket a magyar nyelvű közmondások (Aki nem dolgozik, ne is egyék!), vagy a tücsök és a hangya meséje, ahol a könnyelmű, olykor henyélő tücsökkel a dolgos hangya áll szemben. Szólistákat állítottunk össze, kerestünk olyan képzőket, szóvégződéseket, amelyek sok esetben automatikusan ellentétes jelentésű szavakat hoznak létre, pl. ilyenek a -szerű, -szerűtlen végződésű szópárok, pl.: jogszerű – jogszerűtlen. Azonban ezekkel is vigyázni kell, mert van menetrendszerű, de nincs menetrendszerűtlen szó. Ugyancsak találhatunk ellentétes jelentésű szópárokat az -s ,és a  -talan, -telen képzők alkalmazásával: hatásos - hatástalan, békés - békétlen, barátságos - barátságtalan. Előfordulhat, hogy ezekkel a képzőkkel létrehozhatunk ugyan szavakat, de azok nem ellentétes jelentésűek: pl.: bizalmas – bizalmatlan, csinos – csintalan, gondos – gondtalan. A szavak gyűjtése közben sok olyan szót is felvettünk a szótár anyagába, amelyet végül kihagytunk, mert első látásra talán ellentétes jelentésűeknek látszanak, de tulajdonképpen másfajta logikai viszony van a szavak között. A szótár végleges változatából kihúztunk sok idegen szót, pl.: absztrahál – konkretizál és sok összetett szót is, pl.: adóbehajtás – adóelengedés.

Milyen külföldi előzményei vannak a magyar ellentétszótárnak?

 

– Angol, német, orosz előzményekre is támaszkodtunk a szerkesztés, gyűjtés közben. Ezeknek a nagy nyelveknek már több mint ötven éve elkészült az ellentétszótára.

Az ellentét gyakran szerepel költői művekben. Említsen, kérem, néhány példát!

- Nagyon gyakran élnek az írók, költők azzal, hogy a mű címe ellentétet hordoz, ez figyelemfelkeltő hatású. Pléldául Tolsztoj: Háború és béke, Stendhal: Vörös és fekete, Verne: Észak Dél ellen. Talán Villon Ellentétek című verse fejezi ki legjobban a költői nyelv eszközeivel az ellentétes jelentésű szavak lényegét: "Szomjan halok a forrás vize mellett, Tűzben égek, és mégis vacogok." Mégsem ez a vers lett a kötet mottója, mert azt szerettük volna, ha egy magyar nyelven íródott vers van ott, ezért választottuk Petőfi Mögöttem a múlt című versét: "Mögöttem a múlt szép kék erdősége, Előttem a jövő szép zöld vetése, Az mindig messze, és mégsem hagy el, Ezt el nem érem, bár mindig közel." Itt a múlt és a jövő, messze és a közel ellentéte figyelhető meg.

Eszünkbe jutnak csalóka ellentétek: csinos - csintalan. Őket hogy szűrték ki?

– A jelentés alapján lehet az ilyeneket kiszűrni. Például a gondos szó ellentéte a gondatlan, nem pedig a gondtalan. Ugyanakkor a gondtalan szónak is megtalálhatjuk az ellentétét: gondterhelt.

Mire jó egy ellentétszótár?

– Sokat megtudunk belőle a szavak jelentése közötti sokszor rejtett kapcsolatokról, ezáltal a világ dolgai között is segít eligazodni. A szó jelentése nem választható el az ellentététől, együtt járnak, mint a fény és az árnyék

forrás: infovilag.hu