RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

122881

A Bolyai ösztöndíj

A kormány 1997-ben - elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia elnökének sürgető kezdeményezése nyomán - rendeletet hozott a posztdoktori foglalkoztatás rendszerének kialakítására és ennek keretében a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj létesítésére.

A Bolyai-ösztöndíj kifejezetten a fiatal (kezdetben 40, 2002-től 45 év alatti), tehetséges kutatók anyagi támogatására, mint a rendelet szövegez: "a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére" létesült. Ugyanezen rendelet intézkedett arról, hogy "az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium ítélje oda nyilvános pályázati rendszerben."

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 1998-évi megalakulása óta, évente hirdette meg, bírálta el és ítélte oda a Bolyai ösztöndíjat. 1998-tól 3433 pályázatot adtak be és 1411 ösztöndíjat ítéltek oda. A túljelentkezés évente átlagosan 2,4 szeres volt, ami igazolja az ösztöndíj töretlen népszerűségét. Megállapítható, hogy a Bolyai ösztöndíj jól illeszkedik a hazai ösztöndíjak láncolatába (Békésy, Magyary, Bolyai, Széchenyi) és betölti szerepét a tudományos utánpótlás képzésében (PhD, MTA dr-i cím, MTA levelező ill. rendes tagja).

Az ösztöndíj egy, kettő, három évi időtartamra nyerhető el, melyet az ösztöndíj mindhárom évében kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutató ismételten megpályázhat és elnyerhet.

A Kuratórium a pályázatokat tizenegy szakértői kollégium közreműködésével bírálja el, melyekben minden szaktudomány képviseletét egy-két tudós látja el. (Amennyiben olyan kevéssé művelt, vagy kifejezetten hiányszakot jelentő területről érkezik a pályázat, amelynek nincsen eredetileg képviselője a grémiumban, a kollégium megfelelő szakértővel egészíti ki sorait.) A Kuratórium a beérkezett pályázatok áttekintése után megállapítja az egyes szakértői kollégiumok által ösztöndíjra javasolható pályázatok számát, melynek alapja a beérkezett összes pályázat és a kiosztható ösztöndíjak aránya. A szakértői kollégiumok tudományterületeikre érkezett pályázatok összességéből ugyanebben az arányban tesznek javaslatokat az ösztöndíj odaítélésére. A szakértői kollégium munkája során minden pályázatot két egymástól független szaktudós bírál el elsőként, majd ezen bírálatok ismeretében a kollégium az egyes pályázatokat összehasonlító-elemző vizsgálatnak veti alá és rangsorolja. A kuratórium a javasolt rangsoron nem változtat, csak vitás esetekben él döntési jogával, illetve bizonyos esetekben - kizárólag tudománypolitikai megfontolások alapján - a 11 szakértői kollégium által javasolt személyeken túl is odaítélhet néhány ösztöndíjat. Az elbírálásnak ez a rendje messzemenően biztosítja azt az elvet, hogy a szaktudományok a maguk szakmai szükségletei és értékrendje által követett módon, valóban függetlenül hozzák meg döntéseiket.

A Kuratórium az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Az ösztöndíjasok éves és záró kutatói jelentésekben adnak számot munkájukról, melyek fő szempontjait a Kuratórium határozta meg. A beérkezett kutatói jelentéseket általában az ösztöndíjas pályázatának elbírálásában résztvevő egyik szakértő értékeli és terjeszti a szakértői kollégium elé, melynek javaslata alapján a végső értékelést a Kuratórium végzi el. A Kuratórium a kiemelkedő szakmai minősítést elérő végzett ösztöndíjasoknak Bolyai Emléklapot adományoz. Közülük évente maximum 15 főnek a szakértői kollégiumok javaslata alapján MTA Bolyai Plakettet ítél oda.

Az ösztöndíj odaítélését az MTA és a Kuratórium elnöke által aláírt oklevél igazolja. A Kuratórium által kezdeményezett - évente megrendezésre kerülő - "Bolyai-nap" keretében kerül sor az MTA Bolyai Plakettek és a Bolyai Emléklapok, valamint az ösztöndíj odaítélését tanúsító oklevelek átadására. A "Bolyai-nap" színvonalát növelik a kiemelkedő eredményt elért ösztöndíjasok szakmai előadásai. Az Akadémiához, az ösztöndíjhoz kötődést erősíti a Bolyai-jelvény is, amelyet minden ösztöndíjas megkap az oklevéllel együtt.

Az MTA elnöke a Bolyai ösztöndíjról